PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki.
Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informację odnośnie polityki prywatności na naszej stronie TUTAJ.

Pravidla

 • Politika soukromí

  I. Definice

  1. Správce – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERKRES Sp. j. Sylwester Smyk, Zbigniew Mazurek, Sitaniec 126, 22-400 Zamość, KRS: 0000073299, DIČ: 9220009982, IČ: 950010603, telefon: 84 616 69 46, e-mail: biuro@interkres.com.pl
  2. Web – webové stránky fungující na adrese www.interkres.pl
  3. Uživatel – každý uživatel internetu navštěvující web.

  II. Osobní údaje

  1. Kdo je správcem osobních údajů uživatelů?
   Správcem osobních údajů uživatelů je správce.
  2. Jak kontaktovat správce?
   E-mailem na adresu: biuro@interkres.com.pl
  3. Jak získáváme informace o uživatelích a jejich chování?
   1. Pomocí informací uvedených uživatelem v poptávkovém formuláři dostupném na webu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožní získat odpověď na dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.
   2. Ukládáním souborů cookies na koncová zařízení.
   3. Ukládáním protokolů na úrovni webového serveru.
  4. Pro jaké účely a na jakém základě používáme údaje?
   1. Údaje poskytnuté správci prostřednictvím poptávkového formuláře jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce formuláře, tzn. pro zodpovězení zaslaného dotazu. Kontakt s uživatelem bude probíhat telefonicky nebo e-mailem. Právním základem pro zpracování údajů je nezbytnost zpracování pro realizaci oprávněného zájmu správce – komunikaci s uživateli.
   2. Údaje uložené v souborech cookies jsou zpracovávány pro účely:
    • statistické, tzn. tvoření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé používají webové stránky. Právním základem zpracování údajů je nezbytnost zpracování pro realizaci oprávněného zájmu správce – zlepšování struktury a obsahu webu.
    • marketing, tzn. zobrazování uživateli přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google. Právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro realizaci oprávněného zájmu správce – prezentaci informací o službách správce, včetně možnosti předkládání nabídek přizpůsobených potřebám a zájmům uživatelů a zvyšování prodeje služeb správce.
   3. Údaje uložené v protokolech serveru jsou zpracovávány pro technické účely. Právním základem zpracování údajů je nezbytnost zpracování pro realizaci oprávněného zájmu správce – zajištění řádného fungování webu.
  5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
   1. Údaje poskytnuté správci prostřednictvím poptávkového formuláře se zpracovávají po dobu nezbytnou pro zodpovězení dotazu zaslaného ve formuláři.
   2. Údaje poskytnuté správci prostřednictvím poptávkového formuláře se zpracovávají po dobu nezbytnou pro zodpovězení dotazu zaslaného ve formuláři.
   3. V rozsahu protokolů serveru po dobu 60 dnů.
  6. Jaká práva má uživatel?
   1. Právo na přístup k osobním údajům: uživatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.
   2. Právo na opravu údajů: uživatel má právo požádat správce, aby jeho osobní údaje neprodleně opravil, doplnil nebo aktualizoval.
   3. Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): uživatel má právo – pokud nastanou okolnosti stanovené zákonem – požádat správce o výmaz jeho osobních údajů. V závislosti na situaci: správce neprodleně smaže údaje nebo odmítne provést tento úkon, pokud existují zákonné důvody pro další zpracování údajů uživatele a tyto převažují nad jeho zájmy.
   4. Právo na omezení zpracování: uživatel má právo na omezení zpracování svých údajů. Zpracování může být omezeno na plnění pouze a výlučně stanovených účelů.
   5. Právo na přenositelnost údajů: uživatel má právo získat své osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu a má právo tyto údaje zaslat jinému subjektu.
   6. Právo na námitku: uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce. V takovém případě musí správce ukončit zpracování osobních údajů uživatele, ledaže prokáže existenci platného právního základu pro zpracování, který je nadřazen zájmům, právům a svobodám uživatele nebo základu pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu nároků.
   7. Právo na odvolání souhlasu: uživatel, jehož údaje zpracovává správce na základě vyjádřeného souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
   8. Právo na podání stížnosti dozorovému úřadu: uživatel, jehož údaje zpracovává správce, má právo podat stížnost dozorovému úřadu. V Polsku je ve smyslu GDPR dozorovým úřadem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  7. Správce informuje, že na webu neprovádí profilování uživatelů, na jehož základě by mohla být učiněna rozhodnutí, která by vůči uživatelům vyvolala právní následky nebo se jich významným způsobem dotkla.
  8. Správce informuje, že v souvislosti s webem využívá služeb subjektů podporujících jeho činnost, ke kterým patří:
   1. Poskytovatel hostingu.
   2. Poskytovatelé internetových nástrojů používaných pro marketingové nebo analytické účely, zejména Google.
  9. Údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou situace, kdy správce může mít povinnost sdělení informací shromážděných webem oprávněným orgánům na základě právních požadavků, v rozsahu vyplývajícím ze žádosti.
  10. Správce zajišťuje důvěrnost a bezpečnost poskytnutých osobních údajů:
   1. shromažďuje osobní údaje s náležitou pečlivostí a chrání je proti přístupu neoprávněných osob,
   2. zavádí vhodná technická a organizační opatření zajišťující řádnou ochranu osobních údajů.
  11. Správce provádí veškerá nezbytná opatření pro to, aby subjekty podporující jeho činnost poskytly záruku uplatnění vhodných bezpečnostních opatření při zpracování údajů na žádost správce.

   

   

 • Soubory cookies / Protokoly serveru / Závěrečná ustanovení

  Soubory cookies

  1. Web používá soubory cookies.
  2. Co jsou soubory cookies?
   1. Soubory cookies jsou datové údaje, zejména malé textové soubory, které se ukládají na koncové zařízení uživatele (např. počítač, tablet, smartphone).
   2. Soubory cookies obvykle obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
  3. Soubory cookies může načítat web správce (vlastní soubory cookies) nebo weby třetích stran.
  4. Některé soubory cookies používané webem jsou smazány po ukončení relace webového prohlížeče, tj. po jeho zavření (relační cookies, jiné soubory cookies jsou uchovávány na koncovém zařízení uživatele a umožňují rozpoznat prohlížeč uživatele při příštím vstupu na webové stránky (perzistentní soubory cookies).
  5. Vlastní soubory cookies se používají pro správné fungování webu.
  6. Pro jaké účely získáváme přístup k informacím obsaženým v souborech cookies?
   1. Analytické a statistické, tzn. tvoření statistik ukazujících, jak uživatelé používají webové stránky, což zase umožňuje správci zlepšovat strukturu a obsah webu.
   2. Remarketing, tzn. zobrazování materiálů šitých na míru uživateli v reklamních sítích, zejména v síti Google.
  7. Jak můžeme spravovat soubory cookies?
   1. Webové prohlížeče obvykle implicitně umožňují ukládání souborů cookies na koncové zařízení uživatele.
   2. Pokud uživatel v nastavení prohlížeče nezakáže používání souborů cookies, znamená to, že souhlasí s jejich používáním.
   3. Uživatel může sám a kdykoli změnit nastavení souborů cookies za účelem definování zásad jejich ukládání a přístupu k zařízení, které používá. Uživatel webových stránek může změnit natavení prohlížeče – např. zablokovat automatickou podporu cookies nebo získávat informaci o každém jejich umístění na zařízení.
   4. Aby se uživatel dozvěděl, jak spravovat soubory cookies, může použít záložku nápovědy v prohlížeči, který používá.
   5. Soubory cookies používají reklamní sítě (zejména síť Google) pro zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, který uživatel používá na webových stránkách. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce. Uživatel může prohlížet a upravovat informace o svých preferencích, které vyplývají ze souborů cookies a jsou shromažďovány reklamní sítí Google pomocí nástroje dostupného na webových stránkách: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cz.
   6. Správce používá soubory cookies také pro používání analytických a statistických nástrojů Google Analytics. Tyto služby pomáhají správci analyzovat pohyb na webových stránkách. Díky tomu získává informace o návštěvách webu, mj. jako: zobrazené podstránky, doba strávená na webu, typ zařízení a prohlížečů, ze kterých uživatelé navštěvují webové stránky, IP adresu, název domény a také zeměpisné a demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy). Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují vlastnosti identifikující návštěvníky webových stránek. Uživatel může zablokovat nástroje Google Analytics instalací doplňku do prohlížeče poskytovaného firmou Google na webových stránkách: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Podrobná vysvětlení ohledně zabezpečení zpracování údajů v rámci Google Analytics jsou dostupná na stránkách: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  8. Správce informuje, že omezení používání nebo zakázání souborů cookies může ovlivnit některé funkcionality dostupné na webu.

  II. Protokoly k serveru

  1. Bez ohledu na soubory cookies webové stránky automaticky ukládají informace přenášené webovými prohlížeči na svůj server při každé návštěvě uživatele.
  2. Informace uvedené v části 1 se ukládají ve formě protokolů k serveru, které obsahují:
   1. IP adresu uživatele,
   2. informaci o webovém prohlížeči a operačním systému, který uživatel používá,
   3. URL adresu webových stránek dříve navštívených uživatelem – pokud byly stránky otevřeny prostřednictvím odkazu,
   4. množství přenesených dat,
   5. datum a čas přístupu.
  3. Informace v protokolech k serveru:
   1. jsou kolektivní a anonymní povahy, tzn. nejsou spojeny s konkrétními osobami procházejícími zdroje webu a neslouží pro identifikaci uživatelů,
   2. nejsou poskytovány třetím osobám,
   3. jsou uloženy a uchovávány na serveru,
   4. slouží pouze pro správu serveru, tzn. diagnostikování možných problémů souvisejících s provozem serveru a generování statistik užitečných pro efektivní správu webu.

  III. Závěrečná ustanovení

  1. Správce si vyhrazuje právo na změny této Politiky soukromí. Tyto změny mohou být odůvodněny například vývojem funkcionalit webu, technologickým pokrokem nebo změnami příslušných zákonů.
  2. Máte-li dotazy a názory ohledně Politiky soukromí používané správcem, zašlete je na e-mailovou adresu: biuro@interkres.com.pl
 • Způsob platby a provize

  Pro podrobnosti o způsobu platby a provizích nás kontaktujte na e-mailu: office@ikoni.pl.

 • Reklamace

  Pokud jste dostali poškozené zboží, zašlete na adresu reklamacje@ikoni.pl fotografii, na které je zřetelně vidět poškození.

   

 • Pravidla webovych stranek www.ikoni.pl
 • Prohlaseni o odstoupeni od smlouvy uzavrene na dalku